ועד ההנהלה

Курорты России

חברי ההנהלה הם:

 

שם

נייד

טל' בבית

טל' בעבודה

יו"ר שוש וינשטיין      
דוד בן שימול      
דני בוגטירוב      
דודי לוי      
יואב בן חיים      

תפקידי וועד ההנהלה:

 

הוועד פועל לטובת האגודה במסגרת מטרותיו וסמכויותיו בהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

הוועד אחראי להוציא לפועל את החלטות שהתקבלו באסיפות ובישיבות השונות.

ועד ההנהלה של האגודה יהיה אחראי לניהול סדיר ליעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה

הוועד מנהל את הנהלת החשבונות בצורה נאותה ומגיש את המסמכים לוועדת הביקורת לבדיקה.

הועד רשאי להקים מבין חבריו ועדות מייעצות למטרות שונות וכן לצרף אליהן חברים מבין חברי האגודה. סמכויות ועדות אלה תוגדרנה על ידי ועד ההנהלה

חבר מועד  ההנהלה יכהן כיו"ר בכל אחת מהועדות האלה אשר תהיינה אחראיות בפעולותיהן בפני הועד. המלצות ועדות אלה תובאנה לדיון ולאישור ועד ההנהלה..

 

 

 


Диеты. Упражнения для похудения