Спортивный портал. Все о тренировках

ועד ההנהלה

חברי ההנהלה הם:

 

שם

נייד

טל' בבית

טל' בעבודה

יו"ר שוש וינשטיין      
דוד בן שימול      
דני בוגטירוב      
דודי לוי      
יואב בן חיים      

תפקידי וועד ההנהלה:

 

הוועד פועל לטובת האגודה במסגרת מטרותיו וסמכויותיו בהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

הוועד אחראי להוציא לפועל את החלטות שהתקבלו באסיפות ובישיבות השונות.

ועד ההנהלה של האגודה יהיה אחראי לניהול סדיר ליעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה

הוועד מנהל את הנהלת החשבונות בצורה נאותה ומגיש את המסמכים לוועדת הביקורת לבדיקה.

הועד רשאי להקים מבין חבריו ועדות מייעצות למטרות שונות וכן לצרף אליהן חברים מבין חברי האגודה. סמכויות ועדות אלה תוגדרנה על ידי ועד ההנהלה

חבר מועד  ההנהלה יכהן כיו"ר בכל אחת מהועדות האלה אשר תהיינה אחראיות בפעולותיהן בפני הועד. המלצות ועדות אלה תובאנה לדיון ולאישור ועד ההנהלה..

 

 

 


אתר הישוב גבעון החדשה

 • יזום: דני יקותיאלי ודוד מרדכי 
 • עזרה ועדכון: שוש בנימין ועובדיה ישראלי
 • בניה, עיצוב ותיחזוק האתר:
  דוד מרדכי (מרידך)
  נייד: 054-5-603-603

  פקס: 153-2-5730150
  :דואר אלקטרוני
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרטים להתקשרות

 • כתובת: מזכירות הישוב גבעון החדשה,  דואר נע צפון יהודה, ישראל, 90901.
 • טלפון: 02-5362022
 • פקס: 02-5361911
 • :אימייל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.